O nás

Koinonia Ján Krstiteľ je komunitou v službe Novej Evanjelizácie. Je to súkromné združenie veriacich v Katolíckej Cirkvi s kanonickým schválením. Združuje tisíce členov po celom svete, a to interných – zasvätení bratia a sestry, a externých – rodiny a slobodných.

Koinoniu tvoria viaceré komunity, ktoré sa nachádzajú na rôznych kontinentoch. Sú zjednotené do jednej štruktúry nazvanej Federácia Koinonií Ján Krstiteľ. Koinonia Ján Krstiteľ v Trnave pozostáva z externých členov žijúcich v širšom okolí Trnavy a je súčasťou Oázy Sklené.

Koinonia Ján Krstiteľ je charakterizovaná duchovnosťou KeKaKo, ktorú žije podľa príkladu Jána Krstiteľa. Toho, ktorý ohlasuje a ukazuje na Ježiša, Božieho Baránka, ktorý sníma hriechy sveta. Podnecuje novú mentalitu, ktorá pomáha cirkvi evanjelizovanej, stať sa cirkvou, ktorá evanjelizuje; prechod od “vysvetľovania” o Ježišovi k jeho predstaveniu ako živej Osoby, ktorá koná skrze Ducha Svätého.

Slabika Ke označuje kerygmu – je to ohlasovanie Ježišovej smrti a zmŕtvychvstania. Znamená to byť svedkami osobného stretnutia s Pánom Ježišom ako bol Ján Krstiteľ.

Slabika Ka označuje charizmu, čo znamená dar milosti. Znamenitým darom je Duch Svätý, ktorý dáva charizmy, aby potvrdil ohlasované Slovo a budoval komunitu. Pre nás to znamená byť vedení Duchom Turíc, používajúc charizmy v atmosfére radosti tak, ako Ján Krstiteľ, ktorý bol plný Ducha Svätého od lona svojej matky Alžbety.

Slabika Ko označuje koinoniu, ktorá znamená spoločenstvo. Osobné stretnutie s Pánom Ježišom vedie k stretnutiu sa s bratom, ktorý je časťou jedného tela, kde sú všetci vzájomne zjednotení v láske. Pre nás to znamená žiť v priateľstve ako jeden ľud, podnecovaný vernosťou a štedrou službou tak, ako Ján Krstiteľ, ktorý vedel obetovať svoj život ako mučeník.

O histórii Koinonie viac tu.